دبیر جشنواره: سید صادق موسوی

جشنواره بخش ملی: ۸۶۰۸۴۸۱۶

روابط عمومی: ۸۶۰۸۴۶۱۱

آدرس ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزدهم، شماره ۲۰

کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

روابط عمومی و آژانس عکس: ۸۶۰۸۴۶۱۱

اداری و مالی: ۸۶۰۸۴۷۱۰ و ۸۶۰۸۴۸۰۱

تولید و جشنواره: ۸۶۰۸۴۸۱۶ و ۸۶۰۸۴۸۲۹

آموزش و استان ها: ۸۶۰۸۴۸۵۱ و ۸۶۰۸۴۸۶۳

    نام شما (الزامی)

    ایمیل شما (الزامی)

    موضوع

    پیام شما

    فهرست