انجمن سینمای جوانان ایران از سال ۱۳۶۹ بعنوان نماینده ایران ، به عضویت اتحادیه بین المللی سینمای غیرحرفه ای یونیکا در آمده و تاکنون ، حضور فعالی در جشنواره های آن داشته است. همچنین انجمن بعنوان نماینده ایران ، عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ می باشد و با گشایش آژانس عکس ایران ، گامی در راه عرصه آثار عکاسی هنرمندان ایرانی برداشته است.

فهرست