کلیپ های جشنواره ۳۵

کلیپ آمار جشنواره سی و پنجم
[divide icon=”square” color=”#11702b”]
تیزر سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران
[divide icon=”square” color=”#11702b”]
۲۰ نشست ۳۵
[divide icon=”square” color=”#11702b”]
۲۰ نشست ۳۵
[divide icon=”square” color=”#11702b”]
۲۰ نشست ۳۵
[divide icon=”square” color=”#11702b”]