نشریه روزانه سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

[divide icon=”square” color=”#11702b”]

[box type=”info” bg=”#44d1b0″ color=”#5EBA95ً” border=”#5EBA95ً” radius=”2″ fontsize=”20″]دریافت فایل پی دی اف شماره پنجم نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)[/box]

[box type=”info” bg=”#44d1b0″ color=”#5EBA95ً” border=”#5EBA95ً” radius=”2″ fontsize=”20″]دریافت فایل پی دی اف شماره چهارم نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)[/box]

[box type=”info” bg=”#44d1b0″ color=”#5EBA95ً” border=”#5EBA95ً” radius=”2″ fontsize=”20″]دریافت فایل پی دی اف شماره سوم نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)[/box]

[box type=”info” bg=”#44d1b0″ color=”#5EBA95ً” border=”#5EBA95ً” radius=”2″ fontsize=”20″]دریافت فایل پی دی اف شماره دوم نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)[/box]

[box type=”info” bg=”#44d1b0″ color=”#5EBA95ً” border=”#5EBA95ً” radius=”2″ fontsize=”20″]دریافت فایل پی دی اف شماره اول نشریه روزانه  (لطفا کلیک کنید)[/box]