شورای سیاست‌گذاری

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

شورای سیاست گذاری

علیرضا رضاداد

علیرضا رضاداد

سیدصادق موسوی

سیدصادق موسوی

محمدمهدی حیدریان

محمدمهدی حیدریان

جعفر صانعی مقدم

جعفر صانعی مقدم

سیدرضا میرکریمی

سیدرضا میرکریمی

رضا پورحسین

رضا پورحسین

مسعود امینی تیرانی

مسعود امینی تیرانی

نیما عباسپور

نیما عباسپور

مهدی رحیمیان

مهدی رحیمیان