شورای سیاست‌گذاری

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

شورای سیاست گذاری

photo5958368225655893004

سیدصادق موسوی

photo5958368225655893003

جعفر صانعی مقدم

photo5958368225655892998

علیرضا رضاداد

photo5958368225655892999

محمدعلی حسین نژاد

photo5958368225655893001

مهدی جعفری

photo5958368225655893000

مسعود امینی تیرانی

photo5958368225655893002

آرش رصافی