داوران بخش ملی جشنواره ۳۵

سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

داوران بخش ملی

محمد آفریده

آیدا پناهنده

واروژ کریم مسیحی

لقمان خالدی

کاوه قهرمان

رامتین شهبازی

بهتاش صناعی ها