خانه

[us_btn label=”ثبت نام در جشنواره” link=”url:https%3A%2F%2Ffestival.iycs.ir%2Ffa%2F|target:_blank” align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-style%22%3A%22dotted%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%221%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%221%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%221%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%236e8f87%22%7D%7D”]

انجمن سینمای جوانان ایران از سال ۱۳۶۹ بعنوان نماینده ایران ، به عضویت اتحادیه بین المللی سینمای غیرحرفه ای یونیکا در آمده و تاکنون ، حضور فعالی در جشنواره های آن داشته است. همچنین انجمن بعنوان نماینده ایران ، عضو فدراسیون بین المللی هنر عکاسی فیاپ می باشد و با گشایش آژانس عکس ایران ، گامی در راه عرصه آثار عکاسی هنرمندان ایرانی برداشته است.

[us_page_block id=”5248″ force_fullwidth_rows=”1″]
[us_carousel taxonomy_category=”tisff-news,%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87″ items_quantity=”5″ items_layout=”5212″ columns=”1″ items_gap=”0.8rem” carousel_arrows=”1″ carousel_arrows_style=”block” carousel_arrows_pos=”inside” carousel_autoheight=”1″ carousel_autoplay=”1″ carousel_interval=”8″ carousel_speed=”300″ breakpoint_3_autoplay=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2230px%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2230px%22%2C%22margin-right%22%3A%2230px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2230px%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22margin-left%22%3A%2210px%22%2C%22margin-right%22%3A%2210px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%2230px%22%7D%7D”][us_carousel taxonomy_category=”tisff-news,%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1″ items_layout=”5215″ columns=”4″ items_gap=”0.8rem” carousel_arrows=”1″ carousel_arrows_style=”block” carousel_arrows_pos=”inside” carousel_center=”1″ carousel_autoheight=”1″ carousel_autoplay=”1″ carousel_interval=”8″ carousel_speed=”300″ breakpoint_3_autoplay=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22padding-bottom%22%3A%2230px%22%7D%7D”]
[us_image image=”5208″ size=”full” align=”center” animate=”afb” animate_delay=”0.2″]
[us_carousel post_type=”attachment” images=”4453,4457,1472,1283,1572″ items_quantity=”7″ items_layout=”5211″ items_valign=”1″ columns=”6″ items_gap=”1rem” carousel_arrows=”1″ carousel_center=”1″ carousel_autoheight=”1″ carousel_fade=”1″ carousel_autoplay=”1″ carousel_interval=”5″ carousel_autoplay_smooth=”1″ breakpoint_3_cols=”2″ breakpoint_3_autoplay=””]