جوایز و پاداش ها ۱۳۹۹

- تندیس جشنواره و مبلغ ۲۰۰۰ دلار جایزه بزرگ بخش بین‌الملل
- تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به بهترین فیلم داستانی
- تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به بهترین فیلم مستند
- تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به بهترین فیلم پویانمایی
- تندیس جشنواره و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به بهترین فیلم تجربی