جوایز و پاداش ها ۱۳۹۶

جوايز مسابقه‌ي سينماي ايران:

– تنديس جشنواره و مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به عنوان جايزه بهترين فيلم در بخش سينماي ايران

-تندیس جشنواره و مبلغ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به عنوان جایزه ویژه هيأت داوران در بخش فيلم هاي داستاني( بازيگري، موسيقي ، تيتراژ ، جلوه هاي ويژه ،          طراحي صحنه و لباس و … )

– تنديس جشنواره و مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بهترين كارگرداني در بخش فيلم داستاني

– تنديس جشنواره و مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بهترين كارگرداني در بخش فيلم تجربي

– تنديس جشنواره و مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بهترين كارگرداني در بخش فيلم مستند

– تنديس جشنواره و مبلغ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بهترين كارگرداني در بخش فيلم پويانمايي

– تنديس جشنواره و مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بهترين فيلمنامه

– تنديس جشنواره و مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بهترين صداي فيلم (صدابرداري يا صداگذاري)

– تنديس جشنواره و مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بهترين تدوين

– تنديس جشنواره و مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به بهترين تصويربرداري

هيأت داوران مي‌تواند حداكثر دو ديپلم افتخار به هر ويژگي در فيلم كوتاه اهداء کنند. (ميزان جايزه نقدي ديپلم افتخار مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال است.)

به برترین فیلم از نگاه مردمی نیز جایزه ای تعلق خواهد گرفت.

جوايز مسابقه بين‌الملل:

– تنديس جشنواره و مبلغ ۶۰۰۰ يورو جايزه بزرگ بخش بين‌الملل

– تنديس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ يورو به برترين  فيلم داستاني

– تنديس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ يورو به برترين  فيلم مستند

– تنديس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ يورو به برترين  فيلم پويانمايي

– تنديس جشنواره و مبلغ ۳۰۰۰ يورو به برترين  فيلم تجربي

– تنديس جشنواره  و مبلغ۲۰۰۰ يورو به برترین فيلم با موضوع مذهب

– تنديس جشنواره و مبلغ ۲۰۰۰ يورو براي بهترين فيلم آسيا

– تنديس جشنواره و مبلغ ۲۰۰۰ يورو براي بهترين ویدئوآرت