بخش پویانمایی

هیئت انتخاب بخش ملی -پویانمایی

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

مریم کشکولی نیا

مریم کشکولی نیا

امید خوش نظر

امید خوش نظر

حسین ضیایی

حسین ضیایی