بخش تجربی

هیئت انتخاب بخش ملی -تجربی

سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

کاظم مولایی

کاظم مولایی

مسعود حاتمی

مسعود حاتمی

مهدی فردقادری

مهدی فردقادری