آوا

آوا درباره موسیقی

قطعه خلیج فارس

خواننده: همایون شجریان

آوا درباره موسیقی

قطعه خلیج فارس

خواننده: همایون شجریان