خرید کارت آنلاین

  • هزینه استفاده از این کارت برای کل نشست ها مبلغ 200.000 تومان
  • هزینه استفاده از این کارت برای هر روز مبلغ 50.000 تومان
  • تذکر: آخرین مهلت برای خرید کارت روزانه، تا ساعت 14 هر روز قبل از برگزاری نشست انتخابی است
1 15:00-16:3017:00-18:3019:00-20:3021:00-22:30فیلم برداری- دبیر علمی: محمود کلاری
2 15:00-16:3017:00-18:3019:00-20:3021:00-22:30اکسپریمنتال- دبیر علمی: شهرام مکری
3 -----17:00-18:3019:00-20:3021:00-22:30روایت- دبیر علمی: رامتین شهبازی
4 15:00-16:3017:00-18:3019:00-20:3021:00-22:30فیلم‌نامه‌نویسی- دبیر علمی: سعید عقیقی
5 15:00-16:3017:00-18:3019:00-20:3021:00-22:30بازاریابی فیلم – دبیر علمی: محمد اطبایی