دبیر جشنواره: سید صادق موسوی

جشنواره بخش ملی: ۸۶۰۸۴۸۱۶

روابط عمومی: ۸۶۰۸۴۶۱۱

آدرس ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزدهم، شماره ۲۰

کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

روابط عمومی و آژانس عکس: ۸۶۰۸۴۶۱۱

اداری و مالی: ۸۶۰۸۴۷۱۰ و ۸۶۰۸۴۸۰۱

تولید و جشنواره: ۸۶۰۸۴۸۱۶ و ۸۶۰۸۴۸۲۹

آموزش و استان ها: ۸۶۰۸۴۸۵۱ و ۸۶۰۸۴۸۶۳

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

فهرست